Cart

Polityka Prywaności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

1
Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest Q-GLASSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w UL.PINCZYŃSKA 82, 83-210 ZBLEWO ,Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS W GDAŃSKU, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS W GDAŃSKU pod numerem KRS: 0000404011, NIP: 5922258689, (zwana dalej Q-GLASSTECH)

2
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Q-GLASSTECH może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email iod@floatglass.eu.

3
Q-GLASSTECH będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych

4
Q-GLASSTECH przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5
Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:
Państwa,
Państwa pracowników,
Państwa klientów,
Innych osób fizycznych, z którymi Państwo współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.
Dane jakie będziemy przetwarzać to:
imię i nazwisko
adres email,
nazwa stanowiska pracy,
adres pracodawcy,
nr telefonu służbowego.

6
Zakres powyższych danych może zostać zmieniony, co może zostać wyartykułowane poprzez:
upoważnienie do przetwarzania,
umowę powierzenia przetwarzania,
zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

7
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Q-GLASSTECH usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.

8
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy.

9
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Q-GLASSTECH dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

10
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11
Q-GLASSTECH nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

12
Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

13
ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14
ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

W imieniu ADO – Tomasz Bajon, Prezes Zarządu