Cart

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki współpracy OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ:
Q-GLASSTECH SP. Z O.O.
UL. PINCZYŃSKA 82, 83-210 ZBLEWO z dnia 26.03.2021

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Q-GLASSTECH sp. z o.o. ul. Pinczyńska 82, 82-210 Zblewo zwaną dalej „Sprzedawcą”, z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, z których każdy z osobna zwany jest dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej także łącznie „Stronami”.

OWS stanowią integralną część każdej oferty, cennika, umów o współpracy oraz każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę przy czym jeśli Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy – w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym w tej umowie.

Treść OWS jest dostępna z możliwością pobrania na stronie www.q-glasstech.com.pl oraz na życzenie Kupującego może zostać mu udostępniona drogą elektroniczną lub w formie papierowej.

Prezentowane przez Sprzedawcę̨ reklamy, ogłoszenia, materiały informacyjne, foldery, katalogi, cenniki i inne informacje dotyczące Wyrobów mają charakter poglądowy i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedawca wyraźnie zastrzegł inaczej.

§1 [Przedmiot Umowy Sprzedaży]

1. Sprzedawca zawiera z Kupującym umowy sprzedaży towarów z aktualnego asortymentu Sprzedawcy (zwane dalej, każda z osobna, „Umową Sprzedaży”, w sposób określony w §2).

2. Jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie dokonali wspólnie, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, odmiennych ustaleń, wyłączone jest stosowanie wszelkich Wzorców Umów Kupującego. Wzorców Umów Kupującego nie stosuje się również wówczas, gdy Sprzedawca nie zgłosił wobec ich włączenia wyraźnego sprzeciwu. Wykonywanie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży w żadnym razie nie oznacza akceptacji Wzorców Umów Kupującego. Jeżeli w treści pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi Sprzedawcy nie zastrzeżono inaczej, pracownicy Sprzedawcy nie są umocowani do włączenia jakiegokolwiek Wzorca Umowy Kupującego do Umowy Sprzedaży lub do uznania go za obowiązujący w odniesieniu do Sprzedawcy, choćby włączenie to lub uznanie miało dotyczyć tylko części takiego Wzorca Umowy Kupującego.

§ § 2 [Zawarcie Umowy sprzedaży]

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi, gdy Kupujący lub upoważniona przez niego osoba złoży zamówienie na towar znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy, ze wskazaniem zamawianego rodzaju towaru, jego ilości i terminu dostawy, a Sprzedawca lub upoważniona przez niego osoba, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, potwierdzi jego przyjęcie co do przedmiotu sprzedaży, jego ilości oraz terminu dostawy. Brak potwierdzenia zamówienia w jakimkolwiek zakresie w tym terminie powoduje, że do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest traktowane przez Sprzedającego jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sprzedającego, które stanowią integralną część Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi. Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są także bezpośrednio u Sprzedawcy.

3. Zamówienia będą składane w formie elektronicznej (email) przez uprzednio upoważnioną przez Kupującego osobę, na adres mailowy Sprzedawcy wskazany Kupującemu. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że osoba upoważniona przez Kupującego do złożenia zamówienia, posiada umocowanie do zawarcia umowy ze Sprzedawcą i akceptacji Warunków. Wymóg stosowania formy elektronicznej dotyczy również wszelkich zmian dokonywanych przez Kupującego w złożonych uprzednio zamówieniach.

4. Zmiany w złożonym zamówieniu mogą być dokonane przez Kupującego jedynie do momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia przez Sprzedawcę. Późniejsze zmiany traktowane będą, jako nowe zamówienie, które będzie realizowane pod warunkiem zapłaty za partie wyrobów, wykonane zgodnie z wcześniejszym zamówieniem.

5. Doręczanie zamówień będzie odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Jednakże Kupujący jest obowiązany podjąć stosowne czynności zmierzające do upewnienia się czy zamówienie wysłane do Sprzedawcy dotarło kompletne, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy wynikłe w przypadku, gdy zamówienie Kupującego nie dotrze do niego w części lub w całości. W przypadku dokonywania zamówień za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Kupujący ma obowiązek comiesięcznego zbiorczego potwierdzenia na piśmie wszystkich zamówień złożonych w tej formie. W razie niedopełnienia tego obowiązku i zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji Sprzedawcy i Kupującego, Strony uznają za wiążące dane wynikające z dokumentów Sprzedawcy.

6. Zamówienie może obejmować jedną partię wyrobów lub większość ilość partii, a wówczas Strony ustalą harmonogram realizacji (tzw. harmonogram dostaw) poszczególnych partii wyrobów.

7. W przypadku, gdy przyjęcie zamówienia Kupującego jest niemożliwe, w szczególności z uwagi na brak możliwości spełnienia wymagań Kupującego w odniesieniu do Produktów, Sprzedawca informuje Kupującego w terminie 14 dni roboczych o braku możliwości przyjęcia zamówienia. Brak oświadczenia Sprzedawcy w powyższym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji. Sprzedawca może jednocześnie zaproponować Kupującemu odmienne warunki realizacji zamówienia lub oferty.

8. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z realizacji zamówienia, a Sprzedawca rozpoczął już jego realizację, Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami wytworzenia tego zamówienia. Sprzedawca wystawi Kupującemu z tego tytułu notę obciążeniową z terminem płatności 7 dni.

9. W rozumieniu niniejszego & 2 OWS za równoważną z formą pisemną uznaje się także złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę lub Kupującego przy wykorzystaniu telefaksu lub poczty elektronicznej.

§§ 3 [Cena]

1. W Umowie Sprzedaży ceną obowiązującą jest cena towaru określona w cenniku Sprzedawcy obowiązującym w dniu: (a) załadunku towaru na środek transportu u Sprzedawcy z przeznaczeniem do transportu do Kupującego (b) postawienia towaru w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę do dyspozycji Kupującego. Szczegółowe warunki dostawy, ustalane każdorazowo przy realizacji zamówienia.

2. Podane w cennikach ceny Produktów nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) oraz kwot innych podatków i ceł. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny Produktów wskazane w Umowie Sprzedaży są cenami obliczonymi według formuły EXW (według INCOTERMS 2000 lub INCOTERMS 2010) i nie zawierają w szczególności kosztów załadunku, transportu, wysyłki, opakowania i ubezpieczenia oraz wyładunku Produktów. Koszty te ponosi Kupujący.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość podwyżki cen na Produkty objęte Umową Sprzedaży w odniesieniu do tej części Produktów, która nie została jeszcze dostarczona do Kupującego, jeżeli ich dostarczenie miałoby nastąpić po upływie 1 tygodnia od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 4 [Jakość i ilość towaru]

1. Jakość towarów podlegających wydaniu zgodnie z umową jest określona wyłącznie w obowiązujących polskim prawem wymagań Polskich Norm (albo, ewentualnie według Norm Wspólnot Europejskich w takim zakresie, w jakim zastąpią one Polskie Normy) dla produktów oferowanych przez Sprzedawcę, obowiązujących w czasie dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. Każde inne uzgodnienie dotyczące jakości musi być dokonane na piśmie i podpisane przez strony.

2. Sprzedawca sprzedaje towar wyłącznie w pełnych, niepodzielnych opakowaniach.

§ 5 [Warunki dostawy]

1. Dostawa towaru dokonywana jest przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego (przy czym rozładunek obciąża Kupującego), chyba że Strony ustalą inne warunki dostawy. Przy dokonywaniu dostawy Sprzedawca posługiwać się może osobami trzecimi. Sprzedawca dostarcza towar wyłącznie w pełnych ładunkach (ilość i masa pełnego ładunku mogą się różnic w zależności od rodzaju ładunku), przy czym, stosownie do uzgodnień z Kupującym, jeden ładunek może zawierać szkło jednego rodzaju lub różnych rodzajów.

2. W przypadku dokonywania dostawy towaru przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego lub miejsca wskazanego przez niego, ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą postawienia towaru do jego dyspozycji w siedzibie Kupującego lub miejscu przez niego wskazanym. W szczególności wszystkie czynności, utraty, uszkodzenia, związane z rozładunkiem przechodzą na Kupującego. Jeżeli w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie Kupujący nie odbierze towaru od Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać od Kupującego odszkodowania a dodatkowo także odstąpić od Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku sprzedaży na innych warunkach przewidujących odbiór i transport towarów środkami Kupującego i opóźnienia Kupującego w odbiorze/przejęciu towaru lub środka transportu nie spełniającego wymogów załadunkowych Q-glasstech pod względem technicznym lub BHP, ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia do dyspozycji towaru w siedzibie Sprzedawcy. Jeżeli w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie Kupujący nie odbierze towaru od Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać od Kupującego odszkodowania a dodatkowo także odstąpić od Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca może zmienić datę dostarczenia Produktów Kupującemu, jeżeli:
4.1 Kupujący nie dostarczy Sprzedawcy w wymaganym terminie informacji, jakie konieczne są dla wykonania Umowy Sprzedaży,
4.2 w razie okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w razie działania siły wyższej, w tym między innymi w razie istotnych zakłóceń prowadzenia działalności, bojkotu, opóźnionych bądź niezgodnych z wymogami dostawy surowców, podzespołów lub elementów gotowych,
4.3 Kupujący lub osoba trzecia opóźnia się z dopełnieniem czynności, które muszą być wykonane w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, w szczególności, gdy Kupujący nie będzie dotrzymywał terminów i warunków płatności,

5. Kupujący może, nie później niż 24 godziny przed uzgodnioną datą wysłania Produktów, zwrócić się do Sprzedawcy o dokonanie zmiany rodzaju i ilości Produktów objętych Umową Sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o możliwości dokonania zmiany i przewidywanych terminach wysłania Produktów objętych zmianą. Jeżeli zmiana okaże się niemożliwa, Sprzedawca dostarczy Kupującemu Produkty zgodnie z treścią Umowy Sprzedaży.

6. Kupujący ma obowiązek dokonania na własny koszt sprawdzenia przydatności Produktów w zakresie ich przeznaczenia. Odbiór ilościowy i jakościowy Produktów przeprowadzany będzie w siedzibie Kupującego lub na miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy. Jeżeli dostawa następuje na warunkach EXW to odbiór ilościowy i jakościowy partii dostarczanych Produktów będzie przeprowadzany w zakładzie Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli obejmującej sprawdzenie zgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży, braków i wad, uszkodzeń transportowych oraz kontrolę ilości. Ewentualne wady lub braki ilościowe wykryte przez Kupującego należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami &7 OWS. Określonej w zdaniu powyższym kontroli Kupujący dokonuje na własny koszt, a w czasie dokonywania tych czynności ponosi odpowiedzialność za utratę bądź zniszczenie Produktów. Zarówno podczas dokonywania czynności poprzedzających kontrolę, jak i w szczególności podczas niej, Kupujący obowiązany jest dochować najwyższej staranności.

7. Dokonanie czynności sprawdzenia Produktów lub ich partii przez Kupującego oznacza, że Kupujący dokonał kontroli Produktów w sposób zgodny z punkt. 6, a partię Produktów uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem jakościowym i ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu listu przewozowego przez przedstawiciela Kupującego. Kupujący wskaże osoby uprawnione do podpisywania listów przewozowych. W razie wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca list przewozowy na miejscu dostawy lub w siedzibie Kupującego jest uważana za upoważnionego przedstawiciela Kupującego. Wszelkie różnice i rozbieżności, dotyczące właściwości fizycznych, jak i wynikające ze stosunków prawnych, Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami &7 OWS. Nie dotyczy szkód transportowych, które powinny być uwzględnione w momencie dostawy i poświadczone wspólnym wpisem kierowcy i odbiorcy na dokumentach dostawy.

8. Kupujący ma obowiązek umożliwić kierowcy podczas rozładunku dokonanie kontroli dostarczanych przez niego produktów, czy nie występują braki, wady lub uszkodzenia transportowe. Nieobecność kierowcy podczas rozładunku może być podstawą do odrzucenia roszczenia Kupującego względem Sprzedawcy.

9. Dostarczone wyroby będą oznakowane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wg uzgodnień między stronami jednak w zakresie, dopuszczalnym przez te przepisy.

10. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy na piśmie lub za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej o opóźnieniu w odbiorze Produktów. W przypadku opóźnienia odbioru Produktów Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z przechowaniem Produktów do momentu odbioru Produktów.

11. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktów, wówczas obowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości [0,1%] za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż [5%] wartości netto (bez podatku od towarów i usług) Produktów objętych daną Umową Sprzedaży. Jeżeli opóźnienie dotyczy jednej z części Produktów objętych Umową Sprzedaży, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość netto tej części Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych wynikających z ustawy, a związanych ze zwłoką w spełnieniu świadczenia przez Kupującego, w szczególności odszkodowania przenoszącego wartość wskazanej powyżej kary umownej.

12. Przy dostawie stojaki sprzedawcy, na których zostały dostarczone Produkty, składowane będą czasowo w miejscu dostawy Produktów lub w siedzibie Kupującego. Obowiązek odbioru stojaków od Kupującego spoczywa na Sprzedawcy, z tym że Kupujący jest zobowiązany do załadunku stojaków na samochód Sprzedawcy. Kupujący nie ma prawa zarządzać stojakami Sprzedawcy m.in. poprzez samowolne wydanie ich innemu dostawcy. Należy wydać je wyłącznie Sprzedawcy na żądanie. Kupujący zobowiązuje się również do dbania o stan techniczny stojaków oraz składowania ich w odpowiednich warunkach. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu stojaków Kupujący jest zobligowany do pokrycia kosztów uzupełnienia tychże braków.

13. Potwierdzenie odbioru Produktów przez Kupującego stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru stojaków.

14. W przypadku, gdy Sprzedawca wezwie Kupującego do potwierdzenia stanu stojaków Sprzedawcy znajdujących się w posiadaniu Kupującego, wskazując ich ilość i numery, a Kupujący nie zajmie stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania powyższego wezwania, strony zgodnie poczytywać będą powyższe milczenie Kupującego za potwierdzenie, że posiada on stojaki wskazane przez Sprzedawcę w wezwaniu.

15. W przypadku, gdy Kupujący, nie zwróci w wyznaczonym mu terminie stojaków, uniemożliwia lub utrudnia odbiór stojaków, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie każdego pojedynczego stojaka. Ponadto, niezależnie od kary umownej, Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej z tytułu niezwrócenia stojaków. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stojaka, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości każdego zniszczonego lub uszkodzonego stojaka, tj. 3000 EUR za stojak jumbo i 700 EUR za stojak do transportu szkła w opakowaniach drewnianych. Ponadto, niezależnie od kary umownej, Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia stojaka.

§ 6 [Termin płatności i odsetki]

1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze doręczonej Kupującemu, przy czym termin ten będzie liczony od daty wystawienia faktury. Sprzedawca wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu załadunku towaru na środek transportu u Sprzedawcy z przeznaczeniem do transportu do Kupującego albo w dniu postawienia do dyspozycji towaru w siedzibie Sprzedawcy w przypadku sprzedaży na innych warunkach przewidujących odbiór i transport towarów środkami kupującego. Faktura będzie dostarczana Kupującemu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

2. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każdej fakturze Sprzedawca określa termin i sposób zapłaty ceny za dostarczane Produkty.

3. Faktury będą wystawiane w walucie określonej w Umowie Sprzedaży. Cena Produktu zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

4. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą wymagalnych należności, Sprzedawcy przysługują odsetki za opóźnienie określane na podstawie prawa polskiego w wysokości wskazanej we właściwych przepisach prawa. Ponadto Sprzedawca może wstrzymać przekazanie Kupującemu następnych partii Produktów do czasu zapłaty zaległych płatności, wzywając Kupującego do zapłaty wymagalnych należności w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Kupującemu odpowiedniego wezwania, a w razie braku zapłaty w tak wyznaczonym dodatkowym terminie, Sprzedawca może od umowy odstąpić. Niezależnie od powyższych uprawnień Sprzedawca może – wedle własnego wyboru – skrócić termin płatności należności wskazanych na kolejnych fakturach do 7 dni od daty ich doręczenia Kupującemu lub żądać dokonania przez Kupującego przedpłaty w wysokości do 150% wartości Produktów objętych Umową Sprzedaży przed przekazaniem do produkcji kolejnej partii Produktów.

5. Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii Produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak negatywne następstwa takiego wydłużenia terminów dostarczenia Produktów nie obciążają Sprzedawcy.

6. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za opóźnienie w zapłacie Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art. 481 k.c.

7. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Kupującego, Sprzedawca wznowi dostawy zamówionych Produktów na określonych jednostronnie przez siebie warunkach. Zmiana terminów dostarczania Produktów, nie wymaga dla swej ważności zgody Kupującego i następuje z chwilą zawiadomienia o tym Kupującego.

8. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności wskazany na fakturze. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. W przypadku zamówień realizowanych na przedpłatę, przekazanie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu zapłaty przez Kupującego w wysokości uzgodnionej przez strony.

10. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania skonta finansowego za przedpłatę lub skrócony termin płatności; przy czym za uzasadniony przypadek uznaje się zaległości w regulowaniu płatności bieżących lub uzasadnioną obawę co do ich wystąpienia.

§ 7 [Reklamacje]

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów tylko i wyłącznie jeżeli właściwości tych towarów nie odpowiadają specyfikacjom wskazanym w § 4 oraz jeżeli towary zostaną wydane Kupującemu w stanie uszkodzonym (np. z powodu stłuczki) lub niezupełnym.

2. Kupujący, zgłaszając ewentualne reklamacje, będzie podawać następujące dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji:
– dokumentację fotograficzną wady,
– powód (przyczynę) reklamacji,
– numer zamówienia i datę wysyłki towaru,
– numery identyfikacyjne reklamowanych pakietów, skrzyń, – ilość oraz wartość reklamowanego towaru.
Reklamacje będą zgłaszane wyłącznie w Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego Q-glasstech, który stanowi załącznik do OWS. i przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.

3. W przypadku reklamacji z powodu wydania towarów w stanie uszkodzonym lub w stanie niezupełnym, reklamacja powinna ponadto zawierać przygotowany przez Sprzedawcę i wypełniony przez Kupującego formularz „Protokół Kontroli Dostawy” który stanowi załącznik do OWS opisujący stan otrzymanego ładunku wraz ze wskazaniem charakteru i miejsc uszkodzeń. Stan ten musi być potwierdzony podpisem przez kierowcę oraz osobę odbierająca towar. Na prośbę Sprzedawcy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy próbki reklamowanego szkła i zdjęcia dokumentujące twierdzenia Kupującego.

4. Warunkiem zgłoszenia uszkodzeń Produktów, które powstały podczas transportu jest dołączenie przez Kupującego, potwierdzonego podpisem kierowcy protokołu szkody, bądź innego dokumentu (np. CMR) na którym będą zawarte informacje o ilości zniszczonego ładunku i ewentualnie rodzaju uszkodzenia (np. pęknięcia, zalanie, wyszczerbienie, etc.). Kupujący jest zobowiązany do okazania uszkodzeń kierowcy.

5. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych (tzn. niezgodności ze specyfikacjami wskazanymi w §4) lub w przypadku stwierdzenia, że towary zostały wydane w stanie uszkodzonym lub niezupełnym, Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt Sprzedawcy:
– w ciągu 24 godzin od daty odbioru towaru w razie wydania towaru w stanie niezupełnym lub przy wadach/uszkodzeniach widocznych (możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy lub bezpośrednio potem),
– w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru dla wad ukrytych, których stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru. Po upływie w/w terminów reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji z powodu zewnętrznej kondensacji pary wodnej, gdyż jest to zjawisko naturalne, które może pojawić się na każdej powierzchni, gdy tylko jej temperatura spadnie poniżej punktu rosy otaczającego powietrza.

5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki spowodowane zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Sprzedawca nie odpowiada za użyteczność i przydatność towaru do zamierzonych przez Kupującego celów.

7. W razie uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do: – odpowiednio, dostawy towaru wolnego od wad (tzn. zgodnego ze specyfikacjami, o których mowa w § 4 lub nieuszkodzonego) albo dostawy brakującego towaru, albo
– do wystawienia faktury korygującej na wartość odpowiadającą uznanej reklamacji i potrącenia kwoty korekty z ceną za towary sprzedawane Kupującemu na podstawie kolejnej Umowy Sprzedaży lub zwrotu kwoty korekty Kupującemu w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury korygującej.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz oględzin pełnej ilości reklamowanego szkła u Kupującego. Tym samym dostarczenie próbek nie zwalnia Kupującego z obowiązku zachowania szkła w reklamowanej ilości, do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

9. Naruszenie terminu zgłoszenia wad Produktów lub formy ich zgłoszenia powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktów.

10. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty kompletnego zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje niezawierające wszystkich wymaganych informacji i/lub bez załączenia dokumentów, o których mowa w § 7, nie będą rozpatrywane.

§ 8 [Ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy]

1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Kupującemu nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad towaru lub braków towaru (inne niż określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny towaru, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.

§ 9 [Zabezpieczenie roszczeń sprzedawcy]

1. Sprzedawca może uzależnić dostawę od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zadatku lub od złożenia innego zabezpieczenia, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towarów jeżeli Kupujący nie przedstawi zabezpieczenia.

2 Do chwili dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za dostarczone Produkty, pozostają one własnością Sprzedawcy.

3. W ramach normalnej działalności swego przedsiębiorstwa Kupujący ma prawo do dalszego zbywania Produktów. W takim przypadku, dla pełnego zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego, Kupujący, jeśli nie spełni swych zobowiązań płatniczych wobec Sprzedawcy, dokona na rzecz Sprzedawcy cesji swych wierzytelności wobec nabywcy Produktów od Kupującego. Wszelkie koszty związane z tą cesją ponosi Kupujący.

4. W przypadku przetworzenia, połączenia i pomieszania z innymi rzeczami Produktów objętych zastrzeżeniem prawa własności, stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli Produkt objęty niniejszym zastrzeżeniem prawa własności został zbyty po jego przetworzeniu, połączeniu lub pomieszaniu, Kupujący dokona na rzecz Sprzedawcy cesji wierzytelności wynikających z dalszego zbycia do wartości przetworzonych, połączonych lub pomieszanych Produktów.

5. Ustanowienie zastawu, przeniesienie własności na zabezpieczenie lub dokonanie innych podobnych czynności w odniesieniu do Produktów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy przez cały czas obowiązywania zastrzeżenia prawa własności, o ile zbycie lub zmiana stanu prawnego rzeczy narusza zabezpieczenie Sprzedawcy z tytułu zastrzeżenia prawa własności. Powyższe postanowienie nie narusza prawa Kupującego do dalszego zbycia Produktów pod warunkami określonymi powyżej.

6. W razie zagrożenia interesów Sprzedawcy, a w szczególności, gdy Kupujący złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub opóźnia się z zapłatą, Kupujący zobowiązany będzie, na żądanie Sprzedawcy, zwrócić mu Produkty, których własność nadal przysługuje Sprzedawcy lub poinformować swoich klientów o roszczeniach Sprzedawcy oraz udostępnić Sprzedawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. Sprzedawcy przysługuje ponadto prawo do samodzielnego informowania klientów Kupującego o prawach przysługujących Sprzedawcy do Produktów.

7. Kupujący zobowiązany jest ubezpieczyć Produkty objęte zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku zaistnienia szkody Kupujący dokona ponadto na rzecz Sprzedawcy cesji roszczeń przysługujących mu względem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w zakresie, w jakim roszczenia te dotyczą Produktów objętych zastrzeżeniem prawa własności.

8. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą za towary, Kupujący pokryje wszelkie koszty i szkody poniesione przez Sprzedawcę z tego powodu. W szczególności, Kupujący zwróci Sprzedawcy, w pełnym wymiarze, koszty windykacji wierzytelności Sprzedawcy (takie jak np. koszty obsługi prawnej w tym zakresie).

§ 10 [Odstąpienie od Umowy Sprzedaży]

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze towarów przez Kupującego, Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu nowy termin odbioru towarów, stosownie do posiadanych wolnych mocy w zakresie załadunku lub transportu albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. W każdym z tych przypadków, Sprzedawca może równocześnie zażądać od Kupującego odszkodowania za poniesione szkody.

Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży także jeżeli:
– zaistnieją nieprzewidziane trudności techniczne związane z warunkami zamówienia, powodujące, że wykonanie Umowy Sprzedaży stanie się niemożliwe lub utrudnione, lub
– nastąpi zdarzenie mające charakter siły wyższej, w szczególności wojna, strajk, nieregularne dostawy surowców i energii, a także w przypadku innych zdarzeń powodujących znaczne przerwy w ruchu zakładu Sprzedawcy.

§ 11 [Korespondencja]

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym związana z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży będzie dokonywana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane przez strony na piśmie).

§ 12 [Zastosowanie OWS]

1. OWS znajdują zastosowanie od daty ich udostępnienia Kupującemu przez Sprzedawcę do dnia zastąpienia ich kolejnymi ogólnymi warunkami sprzedaży ustalonymi przez Sprzedawcę.

2. OWS mogą być zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 13 [Prawo właściwe, Sąd właściwy do rozstrzygania sporów]

Strony zgodnie oświadczają, iż zawierane przez nie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu, a w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS do Umów Sprzedaży zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.

Wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.