Cart

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ:
Q-GLASSTECH SP. Z O.O.
UL. PINCZYŃSKA 82, 83-210 ZBLEWO z dnia 1.12.2016

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Q-GlassTech sp. z o.o. il. Pinczyńska 82, 82-210 Zblewo zwaną dalej „Sprzedawcą”, z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, z których każdy z osobna zwany jest dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej także łącznie „Stronami”.

§ 1 [Przedmiot Umowy Sprzedaży]

1. Sprzedawca zawiera z Kupującym umowy sprzedaży towarów z aktualnego i upublicznionego asortymentu Sprzedawcy (zwane dalej, każda z osobna, „Umową Sprzedaży”, w sposób określony w § 2.

§ 2 [Zawarcie Umowy sprzedaży]

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi, gdy Kupujący lub upoważniona przez niego osoba złoży zamówienie na towar znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy, ze wskazaniem zamawianego rodzaju towaru, jego ilości i terminu dostawy, a Sprzedawca lub upoważniona przez niego osoba, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, potwierdzi jego przyjęcie co do przedmiotu sprzedaży, jego ilości oraz terminu dostawy. Brak potwierdzenia zamówienia w jakimkolwiek zakresie w tym terminie powoduje, że do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest traktowane przez Sprzedającego jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sprzedającego, które stanowią integralną część Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi. Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są także bezpośrednio u Sprzedawcy.

§ 3 [Cena]

1. W Umowie Sprzedaży ceną obowiązującą jest cena towaru określona w cenniku Sprzedawcy obowiązującym w dniu: (a) załadunku towaru na środek transportu u Sprzedawcy z przeznaczeniem do transportu do Kupującego (b) postawienia towaru w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę do dyspozycji Kupującego. Szczegółowe warunki dostawy, ustalane każdorazowo przy realizacji zamówienia.

§ 4 [Jakość i ilość towaru]

1. Jakość towarów podlegających wydaniu zgodnie z umową jest określona wyłącznie w specyfikacjach produktowych Sprzedawcy, obowiązujących w czasie dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. Patrz Warunki Techniczno – Handlowe.

2. Sprzedawca sprzedaje towar wyłącznie w pełnych, niepodzielnych opakowaniach.

§ 5 [Warunki dostawy]

1. Dostawa towaru dokonywana jest przez Sprzedawcę do siedziby Kupującego (przy czym rozładunek obciąża Kupującego), chyba że Strony ustalą inne warunki dostawy. Przy dokonywaniu dostawy Sprzedawca posługiwać się może osobami trzecimi. Sprzedawca dostarcza towar wyłącznie w pełnych ładunkach (ilość i masa pełnego ładunku mogą się różnic w zależności od rodzaju ładunku), przy czym, stosownie do uzgodnień z Kupującym, jeden ładunek może zawierać szkło jednego rodzaju lub różnych rodzajów.

2. W przypadku dostawy towaru przez Sprzedającego, ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia pozostają na Sprzedawcy z wyłączeniem rozładunku który leży po stronie Kupującego, chyba że Strony ustalą inaczej.

3. W przypadku sprzedaży na innych warunkach przewidujących odbiór i transport towarów środkami Kupującego i opóźnienia Kupującego w odbiorze/przejęciu towaru lub środka transportu nie spełniającego wymogów załadunkowych Q-glasstech pod względem technicznym lub BHP, ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia do dyspozycji towaru w siedzibie Sprzedawcy. Jeżeli w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie Kupujący nie odbierze towaru od Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać od Kupującego odszkodowania a dodatkowo także odstąpić od Umowy Sprzedaży.

§ 6 [Termin płatności i odsetki]

1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze doręczonej Kupującemu, przy czym termin ten będzie liczony od daty wystawienia faktury. Sprzedawca wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu załadunku towaru na środek transportu u Sprzedawcy z przeznaczeniem do transportu do Kupującego albo w dniu postawienia do dyspozycji towaru w siedzibie Sprzedawcy w przypadku sprzedaży na innych warunkach przewidujących odbiór i transport towarów środkami kupującego. Faktura będzie dostarczana Kupującemu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za opóźnienie w zapłacie Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art. 481 k.c.

3. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności wskazany na fakturze. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania skonta finansowego za przedpłatę lub skrócony termin płatności; przy czym za uzasadniony przypadek uznaje się zaległości w regulowaniu płatności bieżących lub uzasadnioną obawę co do ich wystąpienia.

§ 7 [Reklamacje]

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów tylko i wyłącznie jeżeli właściwości tych towarów nie odpowiadają specyfikacjom wskazanym w § 4 oraz jeżeli towary zostaną wydane Kupującemu w stanie uszkodzonym (np. z powodu stłuczki) lub niezupełnym.

2. Kupujący, zgłaszając ewentualne reklamacje, będzie podawać następujące dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji:
– dokumentację fotograficzną wady,
– powód (przyczynę) reklamacji,
– numer zamówienia i datę wysyłki towaru,
– numery identyfikacyjne reklamowanych pakietów, skrzyń, – ilość oraz wartość reklamowanego towaru.
Reklamacje będą zgłaszane wyłącznie w Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego Q-glasstech, który stanowi załącznik do OWS. i przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres emailowy.

3. W przypadku reklamacji z powodu wydania towarów w stanie uszkodzonym lub w stanie niezupełnym, reklamacja powinna ponadto zawierać przygotowany przez Sprzedawcę i wypełniony przez Kupującego formularz „Protokół Kontroli Dostawy” który stanowi załącznik do OWS opisujący stan otrzymanego ładunku wraz ze wskazaniem charakteru i miejsc uszkodzeń. Stan ten musi być potwierdzony podpisem przez kierowcę oraz osobę odbierająca towar. Na prośbę Sprzedawcy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy próbki reklamowanego szkła i zdjęcia dokumentujące twierdzenia Kupującego.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych (tzn. niezgodności ze specyfikacjami wskazanymi w §4) lub w przypadku stwierdzenia, że towary zostały wydane w stanie uszkodzonym lub niezupełnym, Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt Sprzedawcy:
– niezwłocznie w razie wydania towaru w stanie niezupełnym lub przy wadach/uszkodzeniach widocznych (możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy lub bezpośrednio potem),
– w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru dla wad/uszkodzeń ukrytych, których stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru. Po upływie w/w terminów reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie odpowiada za skutki spowodowane zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Sprzedawca nie odpowiada za użyteczność i przydatność towaru do zamierzonych przez Kupującego celów.

7. W razie uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do:
– odpowiednio, dostawy towaru wolnego od wad (tzn. zgodnego ze specyfikacjami, o których mowa w § 4 lub nieuszkodzonego) albo dostawy brakującego towaru, albo
– do wystawienia faktury korygującej na wartość odpowiadającą uznanej reklamacji i potrącenia kwoty korekty z ceną za towary sprzedawane Kupującemu na podstawie kolejnej Umowy Sprzedaży lub zwrotu kwoty korekty Kupującemu w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury korygującej.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz oględzin pełnej ilości reklamowanego szkła u Kupującego. Tym samym dostarczenie próbek nie zwalnia Kupującego z obowiązku zachowania szkła w reklamowanej ilości, do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty kompletnego zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje niezawierające wszystkich wymaganych informacji i/lub bez załączenia dokumentów, o których mowa w § 7, nie będą rozpatrywane.

§ 8 [Ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy]

1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Kupującemu nie przysługują roszczenia z rękojmi wynikające z wad towaru lub braków towaru (inne niż określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny towaru, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.

§ 9 [Zabezpieczenie roszczeń sprzedawcy]

1. Sprzedawca może uzależnić dostawę od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zadatku lub od złożenia innego zabezpieczenia, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towarów jeżeli Kupujący nie przedstawi zabezpieczenia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili zapłaty przez Kupującego jego ceny.

3. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą za towary, Kupujący pokryje wszelkie koszty i szkody poniesione przez Sprzedawcę z tego powodu. W szczególności, Kupujący zwróci Sprzedawcy, w pełnym wymiarze, koszty windykacji wierzytelności Sprzedawcy (takie jak np. koszty obsługi prawnej w tym zakresie). Lub zwróci nienaruszony towar na własny koszt.

§ 10 [Odstąpienie od Umowy Sprzedaży]

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze towarów przez Kupującego, Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu nowy termin odbioru towarów, stosownie do posiadanych wolnych mocy w zakresie załadunku lub transportu albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. W każdym z tych przypadków, Sprzedawca może równocześnie zażądać od Kupującego odszkodowania za poniesione szkody.

2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży także jeżeli:
– zaistnieją nieprzewidziane trudności techniczne związane z warunkami zamówienia, powodujące, że wykonanie Umowy Sprzedaży stanie się niemożliwe lub utrudnione, lub
– nastąpi zdarzenie mające charakter siły wyższej, w szczególności wojna, strajk, nieregularne dostawy surowców i energii, a także w przypadku innych zdarzeń powodujących znaczne przerwy w ruchu zakładu Sprzedawcy.

§ 11 [Korespondencja]

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym związana z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży będzie dokonywana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane przez strony na piśmie).

§ 12 [Zastosowanie OWS]

1. OWS znajdują zastosowanie od daty ich udostępnienia Kupującemu przez Sprzedawcę do dnia zastąpienia ich kolejnymi ogólnymi warunkami sprzedaży ustalonymi przez Sprzedawcę.

2. OWS mogą być zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 13 [Prawo właściwe, Sąd właściwy do rozstrzygania sporów]

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zawierane przez nie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu, a w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS do Umów Sprzedaży zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku.

2. Wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.